Nõustamine

Õigusabi teenuse pakkujad omavad väga häid teadmisi õiguses üldiselt, kuid spetsiifilistes sõidukite tüübikinnitusega seotud küsimustes tuleks nõu pidada oma ala asjatundjatega.

Kvaliteedijuhtimissüsteem ja alghindamine

Sõidukile, süsteemile, osisele või eraldi seadmistikule tüübikinnitust taotledes tahab tüübikinnitusasutus esmalt veenduda, et hilisemalt iga valminud toode vastaks kinnitatud tüübile. Seega peab olema ettevõttes kasutusele võetud kvaliteedijuhtimissüsteem, mis peab katma ära nii üldise kvaliteedijuhtimise, kuid lisaks ka toodangu vastavuse tagamise. Enim levinud on standardi ISO 9001:2015 kohane kvaliteedijuhtimissüsteem.

Alghindamise ulatus sõltub, kas kasutusele on võetud lihtsalt kvaliteedijuhtimissüsteem või on see ka asjakohaselt sertifikaadiga tõendatud. 

Kui teil ei ole veel juhtimissüsteemi käsiraamatut või oleks vaja seda täiendada toodangu vastavuse tagamise meetmetega, siis võtke meiega ühendust. Meie abiga koostatud juhtimissüsteemi käsiraamat ja toodangu vastavuse tagamise meetmed on juba mitmel korral heakskiidetud tüübikinnitusasutuse poolt. 

Tootja identifitseerimiskoodi taotlemine

Iga sõiduk on vaja tähistada valmistajatehase tähisega ehk 17-kohalise koodiga. Sellega tagatakse iga sõiduki nõuetekohane identifitseerimine. Erinevat liiki sõidukite valmistajatehase tähistele on kehtestatud nõuded erinevates Euroopa Komisjoni määrustes ja kahes erinevas standardis. Muuhulgas on 17-kohalises tähises oluline roll kolmel esimesel kohal, millega identifitseeritakse tootja. Tegemist on ülemaailmse andmebaasiga, kus iga tootja saab unikaalse tunnuse. Olenevalt sõiduki liigist peab tootja taotlema endale WMI (world manufacturer identifier) või WMC (world manufacturer code) koodi.

Abistame teid nõuetekohase valmistajatehase tähise koostamisel ja vajalike taotluste ettevalmistamisel.

Tootjatehase küsimustikud

Euroopa tüübikinnituse raamistikes on mõningatel juhtudel riikidel lubatud kehtestada erandeid või on jäätud mõned juhud sootuks reguleerimisalast välja. Selline olukord on tootjate jaoks keeruline, sest konkreetsel turul võivad kehtestatud erandid anda ärilisi eeliseid. Näiteks võivad Euroopa ühtsed nõuded nõuda täiustatud lahenduste kasutamist, aga riiklikud erandid lubavad ka vanemad lahendused. Seega kaasaegseid ohutumaid süsteeme on keeruline turustada, sest tehniliselt lihtsamad ja odavamad lahendused on sihtriigis samuti lubatud.

Kaardistamaks olukorda erinevates riikides saadavad tootjad tihtilugu oma turustusvõrgustikus laiali küsimustikke.

Oleme hästi kursis nii riiklike kui ka rahvusvaheliste autotööstust reguleerivate õigusaktidega, kui ka kohalike liiklusreeglitega. Meie jaoks ei ole võõras küsimustikes kasutatav autotööstuse regulatsioonidest pärinev terminoloogia, mis teatud kontekstis võib omada olulist tähendust. Kui kahtlete küsimustikke täites edastatavas informatsioonis, siis võtke julgesti ühendust.

Tüübikinnituse taotlemine

Tootja peamine kohustus on tagada, et sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud, mis on tootnud ja turule lastud, on toodetud ja saanud tüübikinnituse Euroopas kokkulepitud nõuete kohaselt. Tüübikinnitus on suhteliselt pikk ja keeruline protsess, mis vajab head planeerimist ning kus tootja vastutab menetluse kõikides aspektides. Edukas protsess algab toote kavandamisest, kus arvestatakse lisaks klientide ootustele ka regulatiivsete nõuetega. Algstaadiumis tuleb määratleda kavandatava tüübikinnitusmenetluse liik ja planeeritavad tootmismahud, sest nendest sõltuvad rakendatavad nõuded.

Tootja peab veel arvestama, et kui turule lastud või kasutusele võetud toode ei vasta kehtestatud nõuetele või kui tüübikinnitus on antud ebaõigete andmete alusel, peab tootja viivitamata kasutusele võtma parandusmeetmed toote vastavusse viimiseks, vajaduse korral turult kõrvaldamiseks või tagasivõtmiseks. Selliseid ekstreemseid olukordasi aitab vältida läbimõeldud toote ja tüübikinnituse kavandamisprotsess. 

Lisaks eelnevale on kehtestatud terve rida haldusnorme, mida tüübikinnituse protsessis tuleb järgida. Oma kogemustega suudame paika panna efektiivse tegevuskava ja vajadusel oleme võimelised koostama nõutavat dokumentatsiooni.